Regulamin cmentarza parafialnego w Pomorzowicach

 

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia  17 maja 1989 r.
o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje.

 

 • 1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach

 • 2
 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii.
 2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza
  z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.
 3. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie po każdej mszy św.
 • 3
 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 5. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
 6. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

 

 • 4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

 • 5
 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator cmentarza.
 3. Administrator cmentarza może powierzyć prace opisane w § 6, pkt. 2 osobom lub firmom zewnętrznym.
 4. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca (pieczary), budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki,  posadzenie drzew i krzewów wymagane jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza.
 • 6
 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.
 4. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 5. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.
 6. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 7. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.
 8. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.
 9. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

 

 • 7

Na Cmentarzu zabrania się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi  miejsca,
 2. zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,
 3. przemieszczania nagrobków,
 4. prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,
 5. prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,
 6. sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
 7. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,
 8. wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),
 9. wprowadzania zwierząt,
 10. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.
 • 8
 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,

b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,

c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.

 1. Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.
 • 9
 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:

a) karty zgonu,

b) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.

c) W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 • 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).